درصورت ثبت سفارش، هزینه طراحی رایگان می باشد.

فاکتور، قبض، رسید و حواله

نام و سایزتعداد نسخهسایزتعدادتحویلقیمت (تومان)
فاکتور A6 با چاپ مشکی کاغذ معمولیتک نسخه ای تا سه نسخه ایA610 دسته (100 برگی)2 روز کاری180/000
فاکتور A6 با چاپ مشکی کاغذ معمولیتک نسخه ای تا سه نسخه ایA620 دسته (100 برگی)2 روز کاری300/000
فاکتور A5 با چاپ مشکی کاغذ معمولیتک نسخه ای تا سه نسخه ایA55 دسته (100 برگی)2 روز کاری170/000
فاکتور A5 با چاپ مشکی کاغذ معمولیتک نسخه ای تا سه نسخه ایA510 دسته (100 برگی)2 روز کاری220/000
فاکتور A5 با چاپ مشکی کاغذ معمولیتک نسخه ای تا سه نسخه ایA520 دسته (100 برگی)2 روز کاری400/000
فاکتور A4 با چاپ مشکی کاغذ معمولیتک نسخه ای تا سه نسخه ایA45 دسته (100 برگی)2 روز کاری260/000
فاکتور A4 با چاپ مشکی کاغذ معمولیتک نسخه ای تا سه نسخه ایA410 دسته (100 برگی)2 روز کاری340/000
فاکتور A4 با چاپ مشکی کاغذ معمولیتک نسخه ای تا سه نسخه ایA420 دسته (100 برگی)2 روز کاری620/000
فاکتور A5 با چاپ تک رنگ با کاغذ تحریر 80گرمتک نسخه ای و دو نسخه ایA520 دسته (100 برگی)4 روز کاری540/000
فاکتور A5 با چاپ تک رنگ با کاغذ تحریر 80گرمتک نسخه ای و دو نسخه ایA540 دسته (100 برگی)4 روز کاری880/000
فاکتور A4 با چاپ تک رنگ با کاغذ تحریر 80گرمتک نسخه ای و دو نسخه ایA410 دسته (100 برگی)4 روز کاری540/000
فاکتور A4 با چاپ تک رنگ با کاغذ تحریر 80گرمتک نسخه ای و دو نسخه ایA420 دسته (100 برگی)4 روز کاری880/000
فاکتور A5 با چاپ تمام رنگی افست با کاغذ تحریردو نسخه ایA520 دسته (100 برگی)10 روز کاری680/000
فاکتور A5 با چاپ تمام رنگی افست با کاغذ تحریرتک نسخه ای و دو نسخه ایA540 دسته (100 برگی)10 روز کاری1/100/000
فاکتور A4 با چاپ تمام رنگی افست با کاغذ تحریرتک نسخه ای و دو نسخه ایA410 دسته (100 برگی)10 روز کاری790/000
فاکتور A4 با چاپ تمام رنگی افست با کاغذ تحریرتک نسخه ای و دو نسخه ایA420 دسته (100 برگی)10 روز کاری1/200/000
فاکتور A5 با چاپ تک رنگ سورمه ای کاربن دار*دو نسخه ایA520 دسته (100 برگی)10 روز کاری620/000
فاکتور A5 با چاپ تک رنگ سورمه ای کاربن دار*دو نسخه ایA540 دسته (100 برگی)10 روز کاری1/100/000
فاکتور A4 با چاپ تک رنگ سورمه ای کاربن دار*دو نسخه ایA410 دسته (100 برگی)10 روز کاری620/000
فاکتور A5 با چاپ تک رنگ سورمه ای کاربن دار*دو نسخه ایA420 دسته (100 برگی)10 روز کاری1/100/000
فاکتور A3 با چاپ تک رنگ با کاغذ تحریر 80گرمتک نسخه ای تا سه نسخه ایA310 دسته (100 برگی)4 روز کاری760/000
فاکتور A3 با چاپ تک رنگ سورمه ای کاغذ تحریردو نسخه ایA320 دسته (100 برگی)10 روز کاری1/200/000
فاکتور A3 با چاپ تمام رنگی افست با کاغذ تحریر 80گرمتک نسخه ای و دو نسخه ایA310 دسته (100 برگی)4 روز کاری1/100/000
فاکتور A3 با چاپ تمام رنگی افست با کاغذ تحریر 80گرمتک نسخه ای و دو نسخه ایA320 دسته (100 برگی)4 روز کاری1/800/000