درصورت ثبت سفارش، هزینه طراحی رایگان می باشد.

پاکت تحریر و گلاسه

نام و سایزمدل پاکتابعاد (سانتیمتر)تیراژتحویلقیمت (تومان)
پاکت نامه تحریر 80 گرمی ساده با چاپ تک رنگکیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 12*2210004 روز کاری480/000
پاکت نامه تحریر 80 گرمی درب رنگی با چاپ تک رنگکیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 12*2210004 روز کاری520/000
پاکت نامه تحریر 80 گرمی با چاپ تمام رنگیکیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 12*2210007 الی 9 روز کاری680/000
پاکت نامه تحریر 80 گرمی با چاپ تمام رنگی فوری*کیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 12*2210004 روز کاری730/000
پاکت نامه تحریر 80 گرمی با چاپ تمام رنگیکیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 12*2220007 الی 9 روز کاری1/050/000
پاکت نامه تحریر 80 گرمی با چاپ تمام رنگی فوری*کیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 12*2220003 روز کاری1/120/000
پاکت نامه گلاسه 130 گرمی با چاپ تمام رنگیکیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 12*2210007 الی 9 روز کاری860/000
پاکت نامه گلاسه 130 گرمی با چاپ تمام رنگی فوری*کیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 12*2210004 روز کاری920/000
پاکت نامه گلاسه 130 گرمی با چاپ تمام رنگیکیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 12*2220007 الی 9 روز کاری1/400/000
پاکت نامه گلاسه 130 گرمی با چاپ تمام رنگی فوری*کیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 12*2220004 روز کاری1/480/000
پاکت A4 تحریر 80 گرمی با چاپ تک رنگکیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 22*3110005 روز کاری980/000
پاکت A4 تحریر 80 گرمی با چاپ تمام رنگیکیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 22*3110007 الی 9 روز کاری1/290/000
پاکت A4 تحریر 80 گرمی با چاپ تمام رنگی فوری*کیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 22*3110004 روز کاری1/390/000
پاکت A4 تحریر 80 گرمی با چاپ تمام رنگیکیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 22*3120007 الی 9 روز کاری2/100/000
پاکت A4 تحریر 80 گرمی با چاپ تمام رنگی فوری*کیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 22*3120004 روز کاری2/300/000
پاکت A4 گلاسه 130 گرمی با چاپ تمام رنگیکیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 22*3110007 الی 9 روز کاری1/800/000
پاکت A4 گلاسه 130 گرمی با چاپ تمام رنگی فوری*کیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 22*3110004 روز کاری2/000/000
پاکت A4 گلاسه 130 گرمی با چاپ تمام رنگیکیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 22*3120007 الی 9 روز کاری2/900/000
پاکت A4 گلاسه 130 گرمی با چاپ تمام رنگی فوری*کیفی (ملخی) - کیسه ای (وسط چسب)سایز بسته پاکت 22*3120004 روز کاری3/150/000