درصورت ثبت سفارش، هزینه طراحی رایگان می باشد.

تراکت با چاپ مشکی (کاغذ رنگی یا کاغذ سفید)

نام و سایزطرفابعاد (سانتیمتر)تیراژتحویلقیمت (تومان)
تراکت A6 چاپ مشکی با کاغذ رنگی/سفیدیکرو10/5*14/820001 روز کاری160/000
تراکت A6 چاپ مشکی با کاغذ رنگی/سفیددورو10/5*14/820001 روز کاری200/000
تراکت A5 چاپ مشکی با کاغذ رنگی/سفیدیکرو14/8*2110001 روز کاری140/000
تراکت A5 چاپ مشکی با کاغذ رنگی/سفیددورو14/8*2110001 روز کاری180/000
تراکت A4 چاپ مشکی با کاغذ رنگی/سفیدیکرو21*29/710001 روز کاری240/000
تراکت A4 چاپ مشکی با کاغذ رنگی/سفیددورو21*29/710001 روز کاری300/000

تراکت و سربرگ تحریر (کاغذ معمولی) 80 گرمی تمام رنگی

نام و سایزطرفابعاد (سانتیمتر)تیراژتحویلقیمت (تومان)
تراکت A6 تحریر 80 گرمییکرو10*14/510006 الی 8 روز کاری150/000
تراکت A6 تحریر 80 گرمیدورو10*14/510006 الی 8 روز کاری200/000
تراکت A6 تحریر 80 گرمییکرو10*14/520006 الی 8 روز کاری230/000
تراکت A6 تحریر 80 گرمیدورو10*14/520006 الی 8 روز کاری300/000
تراکت A6 تحریر 80 گرمییکرو10*14/550006 الی 8 روز کاری420/000
تراکت A6 تحریر 80 گرمیدورو10*14/550006 الی 8 روز کاری500/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمییکرو14/5*2010006 الی 8 روز کاری260/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمی فوری*یکرو14/5*2010002 روز کاری320/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمیدورو14/5*2010006 الی 8 روز کاری360/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمی فوری*دورو14/5*2010002 روز کاری420/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمییکرو14/5*2020006 الی 8 روز کاری420/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمی فوری*یکرو14/5*2020002 روز کاری490/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمیدورو14/5*2020006 الی 8 روز کاری520/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمی فوری*دورو14/5*2020002 روز کاری590/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمییکرو14/5*2050006 الی 8 روز کاری770/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمی فوری*یکرو14/5*2050002 روز کاری850/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمیدورو14/5*2050006 الی 8 روز کاری900/000
تراکت A5 تحریر 80 گرمی فوری*دورو14/5*2050002 روز کاری980/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمییکرو20*2910006 الی 8 روز کاری450/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمی فوری*یکرو20*2910002 روز کاری520/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمیدورو20*2910006 الی 8 روز کاری620/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمی فوری*دورو20*2910002 روز کاری690/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمییکرو20*2920006 الی 8 روز کاری710/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمی فوری*یکرو20*2920002 روز کاری800/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمیدورو20*2920006 الی 8 روز کاری890/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمی فوری*دورو20*2920002 روز کاری980/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمییکرو20*2950006 الی 8 روز کاری1/360/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمی فوری*یکرو20*2950002 روز کاری1/460/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمیدورو20*2950006 الی 8 روز کاری1/580/000
تراکت A4 تحریر 80 گرمی فوری*دورو20*2950002 روز کاری1/680/000

تراکت گلاسه 130 گرمی تمام رنگی

نام و سایزطرفابعاد (سانتیمتر)تیراژتحویلقیمت (تومان)
تراکت A6 گلاسه 130 گرمییکرو10*14/510006 الی 8 روز کاری190/000
تراکت A6 گلاسه 130 گرمیدورو10*14/510006 الی 8 روز کاری240/000
تراکت A6 گلاسه 130 گرمییکرو10*14/520006 الی 8 روز کاری290/000
تراکت A6 گلاسه 130 گرمیدورو10*14/520006 الی 8 روز کاری360/000
تراکت A6 گلاسه 130 گرمییکرو10*14/550006 الی 8 روز کاری550/000
تراکت A6 گلاسه 130 گرمیدورو10*14/550006 الی 8 روز کاری620/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمییکرو14/5*2010006 الی 8 روز کاری330/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمی فوری*یکرو14/5*2010002 روز کاری390/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمیدورو14/5*2010006 الی 8 روز کاری430/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمی فوری*دورو14/5*2010002 روز کاری490/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمییکرو14/5*2020006 الی 8 روز کاری530/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمی فوری*یکرو14/5*2020002 روز کاری600/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمیدورو14/5*2020006 الی 8 روز کاری640/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمی فوری*دورو14/5*2020002 روز کاری710/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمییکرو14/5*2050006 الی 8 روز کاری1/050/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمی فوری*یکرو14/5*2050002 روز کاری1/150/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمیدورو14/5*2050006 الی 8 روز کاری1/170/000
تراکت A5 گلاسه 130 گرمی فوری*دورو14/5*2050002 روز کاری1/270/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمییکرو20*2910006 الی 8 روز کاری570/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمی فوری*یکرو20*2910002 روز کاری640/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمیدورو20*2910006 الی 8 روز کاری730/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمی فوری*دورو20*2910002 روز کاری800/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمییکرو20*2920006 الی 8 روز کاری920/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمی فوری*یکرو20*2920002 روز کاری1/000/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمیدورو20*2920006 الی 8 روز کاری1/120/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمی فوری*دورو20*2920002 روز کاری1/200/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمییکرو20*2950006 الی 8 روز کاری1/900/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمی فوری*یکرو20*2950002 روز کاری2/020/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمیدورو20*2950006 الی 8 روز کاری2/100/000
تراکت A4 گلاسه 130 گرمی فوری*دورو20*2950002 روز کاری2/220/000