درصورت ثبت سفارش، هزینه طراحی رایگان می باشد.

سربرگ و سرنسخه سایز دقیق

نام و سایزجنس کاغذطرفابعاد (سانتیمتر)تیراژتحویلقیمت (تومان)
سربرگ A5 تک رنگ مشکی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو14/8*21 سایز دقیق A510002 روز کاری550/000
سربرگ A5 تک رنگ رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو14/8*21 سایز دقیق A520004 تا 6 روز کاری1/000/000
سربرگ A5 تک رنگ رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو14/8*21 سایز دقیق A540004 تا 6 روز کاری1/550/000
سربرگ A4 تک رنگ مشکی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A410004 تا 6 روز کاری10/000/000
سربرگ A4 تک رنگ رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A410004 تا 6 روز کاری1/000/000
سربرگ A4 تک رنگ رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A420003 روز کاری1/550/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A410007 الی 8 روز کاری1/600/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسب فوریکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A410003 روز کاری1/750/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A420007 الی 8 روز کاری2/500/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A420003 روز کاری2/650/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A450007 الی 8 روز کاری4/400/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A450003 روز کاری4/600/000
سرنسخه پزشکی A5 چاپ مشکی + سرچسبکاغذ تحریر لبه رنگی (زرد،صورتی،آبی)یکرو14/8*21 سایز دقیق A510003 روز کاری750/000
سرنسخه پزشکی A5 چاپ مشکی + سرچسبکاغذ تحریر لبه رنگی (زرد،صورتی،آبی)یکرو14/8*21 سایز دقیق A520003 روز کاری1/300/000
پرونده پزشکی A5 دورو مقوایی چاپ مشکیمقوا کارتی 160 گرمی (صورتی، سفید یا ...)دورو14/8*21 سایز دقیق A510003 روز کاری1/500/000
پرونده پزشکی A5 دورو مقوایی چاپ مشکیمقوا کارتی 160 گرمی (صورتی، سفید یا ...)دورو14/8*21 سایز دقیق A520003 روز کاری2/650/000