درصورت ثبت سفارش، هزینه طراحی رایگان می باشد.

سربرگ و سرنسخه سایز دقیق

نام و سایزجنس کاغذطرفابعاد (سانتیمتر)تیراژتحویلقیمت (تومان)
سربرگ A5 تک رنگ مشکی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو14/8*21 سایز دقیق A510002 روز کاری160/000
سربرگ A5 تک رنگ رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو14/8*21 سایز دقیق A520003 روز کاری420/000
سربرگ A5 تک رنگ رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو14/8*21 سایز دقیق A540003 روز کاری580/000
سربرگ A4 تک رنگ مشکی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A410002 روز کاری260/000
سربرگ A4 تک رنگ رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A410003 روز کاری420/000
سربرگ A4 تک رنگ رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A420003 روز کاری580/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A410007 الی 8 روز کاری570/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسب فوریکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A410003 روز کاری640/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A420007 الی 8 روز کاری890/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A420003 روز کاری980/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A450007 الی 8 روز کاری1/720/000
سربرگ A4 تمام رنگی + سرچسبکاغذ تحریر (معمولی) 80 گرمییکرو21*29/7 سایز دقیق A450003 روز کاری1/820/000
سرنسخه پزشکی A5 چاپ مشکی + سرچسبکاغذ تحریر لبه رنگی (زرد،صورتی،آبی)یکرو14/8*21 سایز دقیق A510003 روز کاری190/000
سرنسخه پزشکی A5 چاپ مشکی + سرچسبکاغذ تحریر لبه رنگی (زرد،صورتی،آبی)یکرو14/8*21 سایز دقیق A520003 روز کاری330/000
پرونده پزشکی A5 دورو مقوایی چاپ مشکیمقوا کارتی 160 گرمی (صورتی، سفید یا ...)دورو14/8*21 سایز دقیق A510003 روز کاری580/000
پرونده پزشکی A5 دورو مقوایی چاپ مشکیمقوا کارتی 160 گرمی (صورتی، سفید یا ...)دورو14/8*21 سایز دقیق A520003 روز کاری1/030/000